Salgs- og leveringsbetingelser

BoPil A/S, BoPil Svin, BoPil Horse, BoPil Kvæg og Bopil Aqua a/s


Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende, medmindre de fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne. Kunden accepterer betingelserne, når et tilbud accepteres.

Pkt. 1 Priser:
Alle priser er eksklusive moms, ab lager. Priserne er dagspriser og baseret på samlede leverancer på mest rationelle måde. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for de terminer, der er anført med hensyn til acceptfrist og leveringsfrist.

Pkt. 2 Tilbud
Kun skriftligt tilbud er bindende og er afgivet under forudsætning af, at debitorforsikring kan opnås. Alle tilbud er med forbehold for mellemsalg og gælder 2 uger fra tilbudsdato. De i tilbuddet anførte mængder må udelukkende betragtes som vejledende og uden forbindende. Fakturering sker i henhold til faktisk leverede mængder.

Pkt. 3 Ordrer:
Købet er endeligt, når BoPil A/S/BoPil Horse/ BoPil Aqua a/s skriftligt har bekræftet ordren. Annullering af ordre kan kun ske skriftligt senest 60 dage før levering mod betaling af et ekspeditionsgebyr på 15 % af ordren ekskl. moms.

Pkt. 4 Forsikring:
Ved renoverings- og/eller nybyg-projekter skal køber etablere entrepriseforsikring, som sælger er dækket under.

Pkt. 5 Returnering:
Returnering kan kun finde sted for standardvarer og kun efter aftale med firmaet. Returvarer skal sendes franko. Ved kreditering foretages i hvert enkelt tilfælde fradag efter firmaets vurdering, dog altid mindst 20 % til ekspeditions- og fragtomkostninger.
Varer bestilt specielt hjem til kunder/projekt tages ikke retur. Ved returvarer skal kunde meddele returnering af varer til BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s senest 14 dage efter kunde har modtaget varer.

Pkt. 6 Levering:
Levering er ab lager eller i henhold til ordrebekræftelse.

Pkt. 7 Leveringstid:
Leveringstidspunkter er anført i ordrebekræftelsen og er baseret på købers specifikation af varen ved ordreafgivelsen. Forsinkelse af levering giver ikke køber ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til BoPil A/S, BoPil Horse eller BoPil Aqua a/s om at berigtige forholdet. Hvis forsinkelsen ved levering skyldes købers handling eller udeladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende med hindringen hos køber. Dog kan sælger efter oprindelig aftalt leveringsdag og påkrav hæve aftalen og fordre erstatning.

Pkt. 8 Leveringshindringer:
BoPil A/S, BoPil Horse og BoPil Aqua a/s hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, regeringsindgreb, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde, eller forsinkede leverancer fra underleverandør, mangel på arbejdskraft eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for sælgers kontrol, og som forsinker eller hindrer fremstilling og levering af varen.
Dækningskøb anerkendes ikke, og der kan ikke rejses krav om erstatning for driftstab på grund af varens forsinkede fremkomst. Såfremt mangelfuld eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed og levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vare ud over 3 måneder, skal sælger dog være berettiget til at annullere afgivne ordre.

Pkt. 9 Mangler:
A: BoPil A/S/BoPil Horse/BoPil Aqua a/s indestår for, at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet m.h.t. materiale, tolerance og forarbejdning. Vi indestår for, at varens kvalitet gælder i 1 år fra leveringstidspunktet.
B: Såfremt der påvises mangler ved leverede varer, påtager BoPil A/S/BoPil Horse/ BoPil Aqua a/s sig efter eget valg enten uden beregning for køber at ombytte den eller de mangelfulde varer ved levering af en ny tilsvarende vare til køber, eller kreditere køber for de mangelfulde varer mod returnering af disse. Førnævnte pligter er betinget af, at der straks, men dog senest 2 dage efter varens modtagelse, reklameres skriftligt overfor BoPil A/S/BoPil Horse/BoPil Aqua a/s. Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.
Såfremt leverede varer anvendes til byggeri i Danmark, sker leveringen med følgende byggeklausul, der er formuleret af Boligministeriets Byggestyrelse af 25. juni 1986:
”Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køber. Såfremt det må anses for godtgjort at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres følgende direkte mod leverandøren.
Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang, det følger af eget kontraktforhold med hans køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed”.
C: BoPil A/S/ BoPil Horse/BoPil Aqua a/s hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller i øvrigt forsømmelse hos andre end BoPil A/S/BoPil Horse/BoPil Aqua a/s, eller for usædvanligt eller sædvanligt slid og brug.
D: Ved fejl eller forsinkelse i forbindelse med en leverance eller delleverance kan erstatningskravet aldrig overstige leverancens eller delleverancens fakturaværdi. E: Hvor AB- og/eller ABT-aftale indgår som hel- eller delaftale, er erstatning for indirekte tab udelukket, uanset om der er tale om mangelsanvar eller produktansvar.

Pkt. 10 Betaling:
Betalingsbetingelserne er normalt anført på ordrebekræftelsen. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført, gælder netto kontant betaling før levering fra BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s. Sker betaling ikke rettidigt, beregnes 2 % i rente pr. påbegyndt måned. Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse er således, at BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s ikke kan opnå debitorforsikring på leveringstidspunktet, kan sælger forlange kontant betaling eller sikkerhedsstillelse.
Det leverede forbliver sælgers ejendom, indtil købesummen med renter, omkostninger m.v. er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et sådant ejendomsforhold er gyldigt efter gældende ret. Veksel eller gældsbevis anses ikke som betaling, før fuld indfrielse heraf har fundet sted.

Pkt. 11 Emballage:
Hvert produkt er emballeret i henhold til oplysning i BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s’ tekniske informationer, medmindre andet specielt er aftalt. Sømæssig emballage vil altid blive beregnet særskilt.

Pkt. 12 Forudsætninger vedr. levering og montage med BoPil A/S/Bopil Aqua a/s
Velkomstmappen:
Velkomstmappen fremsendes normalt kort tid efter, vi har indgået aftale. Mappen indeholder bl.a. ”Information til jeres elektriker”, ”Brugerhåndbog” ”Vedligeholdelsesskema, BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s’ kontaktpersoner m.m.
Såfremt den omtalte ”Velkomstmappe” ikke modtages af køber, må køber efterlyse denne i god tid inden opstart af projektet og gøre sig bekendt med indholdet heraf.

Levering af varer:
Ved levering af varer fra BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s el. disses leverandører, skal der være etableret fast tilkørselsvej for tung trafik. Bygherre skal være til stede ved levering, og skal for egen regning sikre, at de fra BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s el. leverandører leverede varer placeres tørt og forsvarligt, respektive straks udleveres til BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s’ montører, såfremt disse er til stede på byggepladsen.
Efterhånden er det en sjældenhed, at store lastbiler har kran på. Vi er derfor nødt til at bede kunderne om at hjælpe med aflæsning, når disse ankommer. Vi informerer kunderne om den præcise leveringsdato.

Opbevaring af varer:
De leverede varer skal omgående placeres i tørt og aflåst rum, som er sikret imod tyveri, indtil de skal bruges for montage. Paller/kasser må kun åbnes sammen med BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s’ montører.

Omfang:
Montage omfatter kun produkter solgt og leveret af BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s el. dennes leverandører og gennemføres i henhold til godkendt regning.

Øvrige arbejdsopgaver:
Montage omfatter ikke tømrer- og murerarbejde, såsom hugning og efterpudsning af huller mm. Opsætning eller faststøbning af stolper samt VVS- og el-arbejde er heller ikke indbefattet i montagen. Bygherren/bygmester er ansvarlig for, at ledningsførelse af vand og elektricitet er sket minimum 100 mm. under beton. Adgangsforhold, oprydning, placering af varer m.m.:
Det er meget vigtigt at få en positiv og effektiv montageopstart. I vor montagekalkule har vi forudsat, at varerne er sat ind i det pågældende montage-afsnit, inden vore montører ankommer første dag. Montagestedet skal være ryddet, fejet og tømt for byggematerialer, emballage etc. Bygningen skal være opvarmet til normal driftstemperatur (min. 14 gr. C), og plastmaterialer skal kunne opbevares under samme temperatur, så de er klar til montering. Timeløn for evt. flytning af varerne betales af køber.
Montage kan – afhængig af temperatur/klima – tidligst ske 1 uge efter betonstøbning/udlægning. Dyr må ikke forefindes i området. Kanaler skal være tømt for vand. Der må ikke være andre håndværkere i det montageafsnit, hvor der skal udføres montage.
Alle leveringer foretages uden montage medmindre skriftlig aftale herom foreligger. Montagebeløb er altid anført til nettopris.
Bygherre sørger for affaldscontainer eller anviser plads, hvor emballage, affald m.v. kan aflæsses.
BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s tager ikke ansvar for betonkvalitet og beskadigede gulvelementer o. lign.

Elektricitet/VVS:
Der skal være tilstrækkeligt lys i bygningen samt fri adgang til både 230 V AC, og om nødvendigt 380 V AC- 16 AMP.
Strøm- og vandforsyning skal være etableret inden færdigmontage, således at afprøvning kan ske inden BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s’ montører afslutter og forlader pladsen. Eventuelt ekstra besøg til afprøvning pga. manglende strøm/vandforsyning vil blive faktureret særskilt. El-entreprisen er altid for bygherres regning og risiko.

Montage:
Montagetidspunkt – evt. ændring og forudsætning for ”Klar til montage” (se Velkomstmappen):
Bygherre skal for egen regning tilsikre, at montagestedet er klar til BoPil A/S/Bopil Aqua a/s’s montage. Hvis stalden ikke er klar til aftalt tid, forbeholder vi os ret til fakturering af forgæves kørsel og/eller ventetid. Senest 8-10 dage før aftalt montagetidspunkt skal I give besked til BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s om, at montage-start-tidspunkt ”kan” eller ”kan ikke” overholdes. Vi tilstræber størst mulig fleksibilitet, men ved udskydelse af montagetidspunkt, sker bestilling af nyt montagetidspunkt i forhold til det aftalte, og vi forbeholder os ret til at fakturere herfor. Såfremt montage skal ske på væsentlig kortere tid end det tidsrum, der normalt vil medgå til montageopgaven, vil vi efter forudgående aftale fakturere vore meromkostninger (forceringsomkostninger.)

Overdragelseskursus:
Er inkluderet/med i projektet og afholdes med en af BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s udvalgt person, der selv har systemet. Deltager skal være den person, som har/skal have det daglige ansvar for dette, og dennes assistent samt køber og/eller stedfortræder. Varighed normalt 3-4 timer. Se i øvrigt ”Velkomstmappen”. Alle nødvendige foderdata skal være fremskaffet før start af oplæringskurset.

Ændringer i projektet:
For at sikre det optimale resultat, skal ændringer af den aftalte indretning aftales med ansvarlige konsulent hos BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s senest 1 mdr. før planlagt montagestart.
Skitseaccept skal være skriftligt afleveret til BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s før montagestart. Hvis bygherre under montageforløbet ønsker ændringer i projektet, skal dette ske skriftligt til BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s pr. mail bopil@bopil.dk eller telefonisk.

Garanti m.m.:
Garanti: 1 år på materiale (fabrikationsfejl) regnet fra leveringsdato. Hæftelser for følgeskader er udelukket.
Efter opstart af BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s og de første 3 måneder frem, er BoPil A/S/BoPil Horse/Bopil Aqua a/s ’ telefon hotline gratis. Herefter faktureres efter selskabets gældende takster. Kunden kan også vælge at indgå en skriftlig årlig hotline aftale.

Godt samarbejde:
For at give kolleger mulighed for bedre informationsindsamling til deres projekt/indretning, vil Jeres tlf. nr. og navn automatisk blive påført vor liste over brugere. Såfremt I mod forventning ikke ønsker dette, bedes I venligst skriftligt informere os herom.

Pkt. 13 Produktansvar:
Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som sælger har ansvaret for. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens materialet er i købers besiddelse. Sælgeren er ej heller ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.
I øvrigt er sælger, på samme betingelse som gælder for personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, dog ikke for mere end kr. 5.000.000,00 pr. skade. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset af de foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom.
Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som forstås forårsaget af materiellet. Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvor AB-aftale indgår som hel- eller delaftale, er erstatning for indirekte tab udelukket, uanset om der er tale om mangelsansvar eller produktansvar.

Pkt. 14 Tvister:
Alle tvister skal fuldt ud afgøres efter dansk ret. Processproget er dansk. Som eneste værneting er aftalt byretten i sælgers til enhver tid værende hjemstedsretskreds.

Få et hurtigt indblik i BoPil

Vi gør svineproduktion langt mere effektiv
Vores vision er at producere effektive og intelligente foder- og staldsystemer, der er lette at betjene, mindsker arbejdspresset og skaber et positivt resultat på bundlinien. Derfor udvikler vi også vore løsninger i samarbejde med vore dygtige kunder.
fb

Følg os på Facebook

linkedin

Find os på LinkedIn


Tilmeld dig nyhedsbrevet